How to Test Gold at Home

How to Test Gold at Home

బంగారం టెస్ట్ చేయడం ఏలా? (How to Test Gold at Home),బంగారం అంటే ఇష్టం ఉందని వారు ఉండరు.బంగారం నాణ్యత గురించి చాలా మందికి అవగాహన లేదు.షాపు వారు చెప్పిందే నిజం అని నమ్ముతుంటారు.బంగారం కొనే తప్పుడు అనేక మోసాలు జరుగుతున్నాయి. భారత ప్రభుత్వం వినియోగదారుల కోసం BIS సంస్టను ప్రారంభించారు. BISఅంటే Bureau of Indian Standards. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్యం శాఖ  “Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution” …

Read more