TS TET NOTIFICATION 2024

TS TET NOTIFICATION 2024| TS TET ONLINE APPLICATION 2024

TS TET NOTIFICATION 2024 | టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. టీచర్ పోస్ట్ కు డిఎస్సి రాయడానికి టెట్ ఖచ్చితంగా పాస్ అయి ఉండాలి.ఇటీవలే డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.

టెట్ లో పేపర్లు:

TS-TET-2024 2 పేపర్లలో నిర్వహించబడుతుంది, అవి. పేపర్-I & పేపర్-II.

1) 1 వ తరగతి నుండి 5 తరగతులకు బోధించే ఉపాధ్యాయులు వారు పేపర్-I రాయాలి

2) 6 వ తరగతి నుండి 8 తరగతులకు బోధించే ఉపాధ్యాయులు  పేపర్-II రాయాలి .

3) 1 వ తరగతి నుండి 8 వరకు అన్ని తరగతులకు బోధించే ఉపాధ్యాయులు,రెండు పేపర్లు, పేపర్-I మరియు పేపర్-II రాయాలి.

4) ఇప్పటి వరకు ఉన్న NCERT రూల్స్ ప్రకారం SGT నుండి  School Assistant కి పదోన్నతి పొందే ఇన్ సర్వీస్  ఉపాధ్యాయులు టెట్ పేపర్-II పాస్ అవ్వాలి.

నోట్: టెట్ సైటు, మొబైలు లేదా ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అవ్వదు,డెస్క్ టాప్ లోనే ఓపెన్ చేయండి. 

  DIRECTOR OF SCHOOL EDUCATION: HYERABAD

                                                    TS Teacher Eligibility Test (TET)-2024

https://mywebread.com/

IMPORTENT DATES

 • Application Start : 27-03-2024
 • Last Date Apply Online : 10-04-2024
 • Date of  Exam: 20-05-2024 & 03-06-2024
APPLICATION FEE

 • All Category fee (Paper 1)  : Rs. 1000/
 • All Category fee (Paper 2)  : Rs. 1000/
 • All Category fee (Paper 1 and 2) : Rs. 2000/
 • Pay the Examination Fee through Online
Pass Criteria in TS-TET:

The criteria for considering pass in TS-TET is as follows:
Community  Pass Mark
General 60% and Above
BC 50% and Above
SC/ST Differently abled (PH)* 40% and Above

Note: Physically disabled with at least 40% disability only will be considered in respect of visually and orthopedically disabled. With regard to Hearing Impaired, minimum 75% disability will be considered under PH category.

Method of Submission of Online Application Form:

 1. Go to https://schooledu.telangana.gov.in
 2.  Click on Application Submission Form.
 3. TSTET web page opened After Click on Fee Payment and pay fee through Online and Note Journal Number
 4.  Enter your Journal Number, Date of Payment, Date of Birth issued at the time of Online payment
 5.  Click on “Proceed to fill Application”.
 6.  The application will be opened.
 7.  When the application form is opened, Fill all the mandatory fields
 8.  Click on “Preview” button provided in the bottom of the form for preview before submitting the application.
 9.  If you find all the details correct press SUBMIT for final submission.
 10.  On clicking the “Submit” button the application of the candidate will freeze. ‘Please ensure that all the details are filled in properly. Application cannot be edited after final submission.’
 11.  Candidate will get an SMS to the registered mobile no.
If you Satisfy information in this website Please Follow our WhatsApp Channel for more News
Online Uploading of Scanned Images:

 1. Uploading of scanned Photo and Signature are mandatory.
 2.  Upload scanned photograph and signature in JPG/JPEG format.
 3.  Size of scanned photograph should be below 500 KB Image Dimension of photograph should be 3.5cm (width) x 4.5cm (height).
 4.  Size of scanned signature should be below100 KB.
 5.  Image Dimension of signature should be 3.5cm (length) x 1.5cm (height).

The candidates are advised to keep the scanned images of latest photograph and signature of the candidates ready in JPG format and as per the size and dimension specified, before applying online. The scanned image of latest photograph is required to upload to avoid the inconvenience at centre , as this photograph will be matched with the actual candidate appearing in the examination.

Notification TSTET-2024-22.03.2024
IMPORTENT LINKS
Fee Payment Click Here
Online Application Click Here
Download Syllabus (All Subjects) Click Here 
Official Website Click Here
Download information Bulletin Click Here
Download Notification Click Here

 

TS DSC NOTIFICATION 2024
TSPSC GROUP 1 NOTIFICATION 2024
TS EAMCET(EAPCET) 2024 
TS POLYCET NOTIFICATION 2024

RRB Technician Recruitment 2024

Leave a Comment