TS DEPARTMENTAL EXAMS

TS DEPARTMENTAL EXAMS

 TS DEPARTMENTAL EXAMS తెలంగాణ ప్రభుత్వ శాఖపరమైన పరీక్షలు (Departmental Tests)  G.O.Ms.No.29&30 Edn తేది: 23-06-2010 ప్రకారం  అప్రయత్న పదోన్నతి పథకం:(AAS) అప్రయత్న పదోన్నతి పథకం(AAS) లో భాగంగా SGT క్యాటగిరి ఉపాధ్యాయులు 12 సం ॥ స్కేలు పొందుటకు  GOT&EOT పరీక్షలు ఉత్తీర్ణులు కానవసరం లేదు. కాని 24 సం॥ స్కేలు పొందుటకు ఖచ్చితంగా GOT&EOT పరీక్షలు ఉత్తీర్ణులు కావాలి.ఎటువంటి మినహాయింపు లేదు. స్కూల్ అసిస్టెంట్ తత్సమాన క్యాటగిరి ఉపాధ్యాయులు 12 సం॥ పొందుటకు GOT&EOT పరీక్షలు ఉత్తీర్ణులు కావాలి.  పదోన్నతులు(PROMOTIONS) స్కూల్ అసిస్టెంట్ లు  గజిటెడ్ ప్రధానోపాధ్యాయుల ప్రమోషన్ పొందుటకు GOT,EOT పరీక్షలు ఉత్తీర్ణులు కావాలి. సర్వీసలో ఒక్క ప్రమోషన్ కూడా …

Read more

Model Proceedings

Model Proceedings

Model Proceedings 1) Annual Grade Increment As per Fundamental Rule-26 (F.R.26) concerned authority sanction annual grade increment to employee  Employee  should completed one year service without any Extraordinary Leave or Loss of pay.   PROCEEDINGS OF THE HEAD MASTER, Z.P.H.S.__________                         Present: Sri_____________________________ Proc.No.                                                                                          Date:                           Sub: Estt.-Sec.Edn. …

Read more